معرفی مسئولین و اعضاء انجمن بهکاپ جمهوری اسلامی ایران

 • رئیس انجمن بهکاپ فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران : بهنام آزاد
 • سرپرست انجمن بهکاپ فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران : افروز خسروی پناه
 • نایب رئیس آقایان : بهرام نوروزی
 • نایب رئیس بانوان : نازنین شهرکی
 • دبیر :
 • مشاور عالی ، مطالعات و برنامه ریزی ، کارشناس در امور ورزش بهکاپ : کیانوش صدری
 • رئیس بخش انفورماتیک : بهشاد نوروزی
اعضاء : فراز مخیر ، نوشاد شکوه فر ، داوود واعظ ، محمد اینانلو
 • رئیس کمیته روابط عمومی : بهشاد نوروزی
 • هیات رئیسه انجمن بهکاپ فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران :
بهنام آزاد ، بهرام نوروزی ، دکتر علی فتح الله زاده ، مرجان میرزایی قاضی ، دکتر محمد رضایی ، دکتر رضا شجیع ، علی خسروی
 • رئیس کمیته همگانی انجمن بهکاپ جمهوری اسلامی ایران : مهدی فتحعلی
اعضاء : نسیبه دولت آبادی، حامد رضا عیوضی،سیما شیرافکن،محمدعلی قاسمی،حسین وحیدنیا
 • رئیس کمیته استعدادیابی : دکتر فرزاد میر حسینی
اعضاء: سجادشیرزادی،بهروزحسن زاده،حامدرضاممدوحی،زهراکشمند،مینایزدیان
 • رئیس کمیته آموزش : افروز خسروی پناه
 • رئیس کمیته مسابقات : دکتر محمد جواد برزگر
اعضاء : سهیلا گودرزی راد ، مهسا هوشنگی ، اعظم علیخانی ، حامد عیوض زاده
 • مشاور روانشناسی ورزش بهکاپ : دکتر سیده افروز موسوی، دکترمحمد رضا یاسین
 • مشاور امور ورزش بهکاپ در دانشگاهها: دکتر شیوا جهانی گلبر
 • سرپرست امور ورزش بهکاپ در جانبازان و معلولین : بهرام نوروزی
اعضاء : مسئول امور مسابقات در بخش جانبازان و معلولین : مهدی طاهری
 • رئیس امور واحد بین الملل : امیرشایان
اعضاء : آمنه شکری ، فائزه قادری
 • مشاور عالی امور حقوقی و انضباطی : علی حسین زاده

سازمان ورزش شهرداری تهران

 • رئیس انجمن بهکاپ معاونت بانوان : افروز خسروی پناه